Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. Cookies). Sutikdami, paspauskite mygtuką „Sutinku“ arba naršykite toliau. Detalesnę informaciją apie naudojamus slapukus bei kaip atsisakyti savo sutikimo, galite rasti čia.

Paslaugų teikimo sąlygos

1. SUTARTIES OBJEKTAS

Šia sutartimi Paslaugos teikėjas įsipareigoja internetu teikti Užsakovui paslaugas, kurios yra užsakomos (toliau – „paslaugos”), o Užsakovas įsipareigoja naudotis teikiamomis paslaugomis sutartyje nustatytomis sąlygomis.

2. ŠALIŲ ĮSIPAREIGOJIMAI

2.1. Paslaugos teikėjo įsipareigojimai:
2.1.1. gavus Užsakovo raštišką užsakymą bei apmokėjimą už paslaugas, Paslaugos gavėjo vardu įregistruoti/perregistruoti Interneto vardą. Paslaugos gavėjui turint jo vardu registruotą vardą, šis Paslaugos teikėjo įsipareigojimas netenka galios. 
2.1.2. kokybiškai suteikti parduodamas paslaugas ir prekes.
2.1.3. elgtis atsakingai su kliento patikėta konfidencialia informacija ir duomenimis (vadovaujantis Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu).
2.2. Paslaugos gavėjo įsipareigojimai:
2.2.1. suteikti Paslaugų teikėjui pilną ir teisingą informaciją, reikalingą tinkamam Paslaugų teikėjo sutartinių įsipareigojimų įvykdymui, bei neprieštaraujančią tarptautinės ar Lietuvos Respublikos teisės normų reikalavimams.
2.2.2. ne vėliau kaip per 5 dienas raštiškai informuoti Paslaugos teikėją apie 2.2.1 punkte numatytos informacijos pasikeitimus. Jei Paslaugos teikėjas patiria nuostolius dėl to, kad Paslaugos gavėjas laiku neinformavo apie informacijos pakeitimą arba informavo netinkamai, Paslaugos gavėjas privalo atlyginti visus Paslaugos teikėjo dėl to patirtus nuostolius.
2.2.3. sumokėti Paslaugų teikėjui už atliktus darbus šioje sutartyje ar jos prieduose nustatyta tvarka.
2.2.4. Paslaugos gavėjas privalo informuoti Paslaugos teikėją, apie paslaugos nutraukimą, ar bet kokius kitus paslaugos keitimo veiksmus, likus bent 15 dienų iki paslaugos teikimo termino pabaigos ar atnaujinimo. Paslaugos teikėjui patyrus nuostolių dėl Paslaugos gavėjo laiku neatliktų, ar atliktų netinkamai, informavimo veiksmų, ar atlikus juos pavėluotai, paslaugos gavėjas įsipareigoja atlyginti visus Paslaugos teikėjo patirtus nuostolius.
2.2.5. Paslaugos Gavėjas, gavęs informavimą apie sąskaitą už teikiamas paslaugas, ir jei jis jau yra atlikęs mokėjimą, privalo informuoti Paslaugos Teikėją. Neatlikus informavimo telefonu ar elektroninių paštu laiku (priklausomai nuo paslaugų teikimo pobūdžio esant atitinkamiems minimaliems terminams iki kada gali būti atliktas atnaujinimas, bet ne vėliau nei per 3 darbo dienas po sąskaitos gavimo), Paslaugos Gavėjas prisiima visą kaltę sau, ir sutinka padengti Paslaugos Teikėjui visas su šiuo klausimu susijusias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.
2.2.6. Paslaugos Gavėjas atlikęs mokėjimą už teikiamas paslaugas ar naujų paslaugų užsakymą, privalo informuoti Paslaugos Teikėją elektroniniu paštu arba telefonu. Negavus informavimo apie atliktą mokėjimą ir iškilus nesklandumams su teikiamomis paslaugomis (laiku nepratęsiamos paslaugos, sutrinka el. svetainės ir el. pašto veikla, domenas ištrinamas ir užregistruojamas trečiųjų šalių), Paslaugos Gavėjas prisiima visą kaltę sau, ir sutinka padengti Paslaugos Teikėjui visas su šiuo klausimu susijusias tiesiogines ir netiesiogines išlaidas.

3. PASLAUGŲ KAINA IR MOKESČIAI PAGAL ŠIĄ SUTARTĮ

3.1. Kiekvienai Paslaugų teikėjo teikiamai paslaugai taikomi abonentiniai ar kiti įkainiai yra nurodomi OWEXX interneto svetainėse.
3.2. Jei kuriai nors iš Paslaugos teikėjo teikiamų paslaugų yra taikomi Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų nustatomi tarifai, šių tarifų dydis tiesiogiai įtakoja Paslaugų teikėjo nustatomas paslaugų kainas. Šį faktą Paslaugos teikėjas konstatuoja OWEXX svetainėse bei nurodo nustatytus atitinkamus tarifus.
3.3. Tuo atveju, jei Vykdytojas dėl objektyvių priežasčių negali atlikti užsakytų paslaugų, lėšos yra grąžinamos Užsakovui su daliniu (20%) išskaitymu. Atvejais, kuomet Užsakovas mokėjimus atliko per PAY PAL, Google Checkout, MoneyBookers, hipay, WebMoney arba MOKEJIMAI.LT sistemas, iš grąžintinų pinigų sumos yra išskaičiuojami dar papildomi 7 procentai (iš viso išskaičiuojama 27%).
3.4. Paslaugos teikėjas pasilieka teisę keisti šioje sutartyje ar interneto svetainėse OWEXX numatytus abonentinius ar kitus įkainius. Šiuo atveju Paslaugos teikėjas privalo raštiškai įspėti Paslaugos gavėją apie įkainių pasikeitimus prieš 30 (trisdešimt) dienų.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

4.1. Paslaugų teikėjo atsakomybė:
4.1.1. Paslaugų teikėjas, nutraukęs sutartį kitokiu nei šioje sutartyje numatytų būdu, privalo grąžinti gautas įmokas iš paslaugų gavėjo. Paslaugos teikėjui uždelsus grąžinti lėšas, jis privalo sumokėti Paslaugos teikėjui delspinigius, po 0,02 % už kiekvieną apmokėti uždelstą dieną.

4.2. Paslaugos gavėjo atsakomybė:
4.2.1. Paslaugos gavėjui uždelsus apmokėjimą už suteiktas paslaugas, jis privalo sumokėti Paslaugos teikėjui delspinigius, po 0,02 % už kiekvieną apmokėti uždelstą dieną.
4.2.2. Paslaugų gavėjas, nutraukęs sutartį kitokiu nei šioje sutartyje numatytų būdu, privalo sumokėti Paslaugos teikėjui, atitinkamai pagal Užsakovo ankščiau atliktą užsakymą.
4.2.3. Paslaugos gavėjas įsipareigoja pilnai padengti Paslaugos teikėjo išlaidas, susijusias su Paslaugos gavėjo įsiskolinimo Paslaugos teikėjui išieškojimu.

5. FORCE MAJEURE

Nei viena iš sutarties šalių neatsako už šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų nevykdymą, jei šis nevykdymas buvo sąlygotas nenumatytų ir neišvengiamų aplinkybių (tokių, kaip karai, streikai, katastrofos, stichinės nelaimės Lietuvos Respublikos teritorijoje ar už jos ribų), kurios užkerta kelią arba trukdo tinkamam šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų įvykdymui.

6. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMO PAGRINDAI

6.1. Kiekvienai šia sutartimi numatomai paslaugai jos teikimo terminas nustatomas užsakymo metu dėl paslaugos teikimo.
6.2.1. Galimybė naudotis paslaugomis teikiamomis elektroniniais kanalais galioja užsakyme nurodytą terminą. Užsakovas savo nuožiūra gali pratęsti arba nepratęsti paslaugų galiojimą (iš anksto informuodamas paslaugos teikėją raštiškai arba telefonu).
6.2.2. Ši sutartis įsigalioja nuo jos sudarymo dienos ir galioja iki Paslaugų teikimo pabaigos (internetinių svetainių kūrimo atveju, užsakytos paslaugos automatiškai pratęsiamos kol gaunamas Užsakovo paslaugų atsisakymas). Kiekviena šalis turi teisę ją nutraukti raštu ar elektroniniais kanalais įspėjusi apie tai kitą šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Nutraukus šią sutartį, ankščiau Užsakovo sumokėtas mokestis už Paslaugas negrąžinamas.
6.3. Paslaugos teikėjas turi teisę pristabdyti ar nutraukti bet kurių šia sutartimi ar jos priedais numatytų paslaugų teikimą Paslaugos gavėjui, jei Paslaugos gavėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartinius įsipareigojimus. Paslaugos teikėjas ėmęsis bent vieno iš šių veiksmų, privalo per 3 darbo dienas raštu informuoti Paslaugos gavėją apie tai, kokių veiksmų buvo imtasi, bei nurodyti terminą, per kurį Paslaugos gavėjas privalo pašalinti priežastis, sukėlusias Paslaugos teikėjo veiksmus.
6.4. Šioje sutartyje numatyti "įsipareigojimų nevykdymas ar netinkamas vykdymas" reiškia:
6.4.1. viena iš sutarties šalių bankrutuoja, tampa nemokia, yra likviduojama ar raštu pripažįsta savo nesugebėjimą vykdyti sutartinius įsipareigojimus.
6.4.2. Paslaugos gavėjas savavališkai koreguoja suteiktas paslaugas arba naudoja Paslaugos teikėjo duomenų perdavimo tinklą tikslais, prieštaraujančiais LR įstatymams arba tarptautinės teisės normoms.
6.4.3. Paslaugos gavėjas piktybiškai kenkia serverio stabiliam darbui.
6.4.4. viena iš sutarties šalių nesugeba pašalinti kitos šalies nustatytų sutarties vykdymo trūkumų per raštiškame pranešime numatytą trūkumų pašalinimo terminą.
6.4.5 Paslaugos gavėjas talpinta savo paslaugose draudžiamą turinį arba imituoja kitas svetaines (angl. “Phishing„) norėdamas išgauti naudotojų asmeninę informacija.
6.4.6 Siunčiami reklaminiai pranešimai (angl. “Spam„).
6.4.7 Užsakomos paslaugos pateikus melagingą informaciją ir nepatvirtinant jos teisėtumo, pateikus asmens dokumentą ar kitą identifikuojantį oficialų dokumentą.

7. KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

7.1. Visi ginčai, kylantys iš šios sutarties ar jos priedų, yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus išspręsti ginčo derybomis, jis sprendžiamas Šiaulių m. apylinkės teisme pagal galiojančius Lietuvos Respublikos įstatymus.
7.2. Šioje sutartyje numatyti įsipareigojimai negali būti perduoti trečiai šaliai be išankstinio raštiško šalies-kreditoriaus sutikimo. Nesant tokio sutikimo, bet koks šalies-skolininko bandymas perduoti savo įsipareigojimus trečiai šaliai yra negaliojantis.
7.3. Visi šios sutarties pakeitimai ir papildymai yra neatsiejama šios sutarties dalis.
7.4. Užsakovas OWEXX interneto svetainėse naudodamasis elektroniniais kanalais, gali kreiptis į Vykdytoją dėl kitų paslaugų užsakymo, keitimo, taip pat įskaitant ir sutarties sąlygas.
7.5. Pasikeitus bet kurios iš sutarties šalių rekvizitams, ši šalis įsipareigoja per 5 darbo dienas raštu pranešti apie pasikeitimus.
7.6. Šalys supranta bei susitaria, kad joms teisę PVM sąskaitas faktūras siųsti el. paštu laiduoja LR Buhalterinės apskaitos įstatymo 13 str. 8 d., kurioje numatyta, jog PVM sąskaitoje faktūroje parašas nėra privalomas, o tai suteikia Šalims teisę sąskaitas, gautas elektroniniu formatu, atspausdinti ir įtraukti į buhalterinę apskaitą.